INCHARGE AB PERSONVERNSPOLICY

1. Informasjon om InCharge AB og tjenesten

Takk for at du benytter oss til å lade din elbil (“Tjenesten”). Tjenesten leveres av InCharge AB (559178-6081), med adresse Evenemangsgatan 13, 169 92 Stockholm (“InCharge”), som også er personvernsansvarlig for den behandling av personopplysninger som skjer når du benytter Tjenesten. Henvisninger i denne personvernspolicy til "vi", "vår" og "oss" er referanser til InCharge. Henvisninger til "du" eller "din" er referanser til kunder eller tidligere kunder av InCharge.

Hos InCharge behandles alltid personopplysninger med stor respekt for den personlige integriteten og vi har ansvar for å beskytte din integritet i henhold til gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og GDPR. I denne personvernspolicyen forklarer vi hvilke personopplysninger som samles inn om deg via Tjenesten og hva vi gjør med den personlige informasjonen. Vi ber deg sette deg inn i denne personvernspolicyen om du vil forstå våre rutiner rundt håndtering av dine personopplysninger og hvordan vi kommer til å behandle dem. Har du spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice. (Kontaktopplysninger finnes lengre ned i dokumentet.)

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernspolicy fra tid til annen. Når så skjer, vil vi publisere den reviderte policyen i Tjenesten og på InCharge-nettsiden på www.incharge.vattenfall.no (vår "Nettside") og vi kan også komme til å informere deg om vesentlige endringer via en melding i Tjenesten. Denne personvernspolicyen, sammen med våre brukervilkår for Tjenesten ("Generelle vilkår"), angir grunnlag for de personopplysninger som kommer til å behandles av oss. Ved bruk av Tjenesten aksepterer du den behandling som angis i denne personvernspolicyen.

Tjenesten tillater brukere å: (i) finne ladestasjoner for elbiler, (ii) stoppe og starte lading av elbil, og (iii) betale for strømmen som benyttes for å lade en elbil. Tjenesten tillater også brukere å rapportere feil eller problemer med ladestasjoner via en rapporteringsfunksjon.

I noen tilfeller kan du velge om du vil at vi behandler personopplysninger til bestemte formål. Velger du å ikke la oss behandle slike opplysninger, kommer disse funksjonene i Tjenesten til å være begrenset eller utilgjengelige. Andre personopplysninger er nødvendige for at vi overhodet skal kunne levere Tjenesten.2. Behandlingsgrunnlag for personopplysningsbehandlingen
I henhold til gjeldende rett plikter vi å vise til et behandlingsgrunnlag før vi får bruke dine personopplysninger. For å bruke dine personopplysninger støtter vi oss på følgende behandlingsgrunnlag (mer enn ett behandlingsgrunnlag kan være relevant for hvert eksempel på vår behandling):

 Kontrakt: Dersom du er bruker av Tjenesten kommer vi til å behandle dine personopplysninger i den utstrekning som kreves for at vi skal gjøre Tjenesten tilgjengelig for deg og skaffe deg tilhørende produkter og/eller tjenester som du har kjøpt fra oss i henhold til de Generelle vilkårene (for eksempel å lade en elbil).

 Rettslig forpliktelse: Dersom vi er underlagt en rettslig forpliktelse om å registrere, beholde eller dele dine personopplysninger med myndigheter, må vi gjøre det. Dette kan for eksempel være vår plikt til å arkivere bokføringsmateriale, eller oppgi opplysninger til Politiet i henhold til gjeldende rett.

 Berettiget interesse: Vi kommer også til å behandle dine personopplysninger der behandling trengs for å i) utvikle og forbedre våre tjenester og/eller produkter, ii) tilby tilpassede markedstilbud, iii) kundeundersøkelser, eller iv) informere om produkter som leveres av andre Vattenfall-selskaper. Når vi forplikter oss på dette grunnlag er vi pliktige å utføre en interesseavveiing av våre interesser for bruk av dine personopplysninger mot de interesser og rettigheter du har som medborger. Resultatet av denne interesseavveiingen kommer til å avgjøre om vi kan bruke dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernspolicyen.

 Samtykke: Du kan også gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger i visse tilfeller når ikke noe av det ovenstående gjelder. Et gitt samtykke er en aktiv handling fra deg og kan tilbakekalles når som helst. Vi kommer etter tilbaketrukket samtykke ikke til å behandle dine personopplysninger ytterligere til det formålet3. Hvilke kategorier av personopplysninger kommer vi til å behandle?

Følgende personopplysninger kommer til å behandles innenfor rammen for Tjenesten:

• ditt navn
 dine kontaktopplysninger (postadresse, epost-adresse, m.m.)

• ladehistorikk (herunder mengde og hvor lading har foregått)

• din kundeID

• opplysninger du sender inn f.eks. ved reklamasjon eller rapportering av en feil ved ladestasjon

• kortopplysninger (om du benytter appen til dette)

• Vi sparer automatisk teknisk informasjon (herunder bl.a. IP-adresse, opplysninger om ditt tekniske utstyr, innloggingsopplysninger og informasjon om din bruk av InCharge appen og dine besøk på våre nettsider (som responstid og lengden på ditt besøk)4. Hvordan vi håndterer dine personopplysninger
Vi kommer bare til å benytte personopplysningene som beskrevet i denne personvernspolicyen og kommer til å følge de rettigheter som følger av gjeldende lover og vil sørge for at spørsmål som omhandler integritet håndteres raskt og på en åpen måte. Se nedenfor for informasjon om hvordan du kontakter oss og hvordan du f.eks. utøver din rett til å få kopier av dine personopplysninger (registerutdrag) fra oss i henhold til GDPR.

Vi kommer kun til å samle inn og behandle personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag til å gjøre dette. Vi kommer til å oppdatere våre opplysninger om deg dersom du informerer oss om at disse er blitt endret.

Vi utfører særskilte fysiske, tekniske og organisatoriske handlinger for å beskytte de personopplysninger som behandles slik at opplysningene ikke går tapt, ødelegges, manipuleres eller gjøres tilgjengelige for uvedkommende. Handlingene har til hensikt å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig høyt med hensyn til de tekniske muligheter som finnes. Endringer i personopplysningene registreres kontinuerlig for å sikre sporbarhet i alle endringer som skjer i informasjonen. Hendelser som gjelder personopplysninger rapporteres internt og av våre underleverandører. Disse håndteres i en intern prosess og meldes i relevante tilfeller til Datatilsynet (Datainspektionen) i henhold til de regler som gjeldende lovgivning foreskriver. Hacking anmeldes dessuten til politiet.


5. Hensikten med personopplysningsbehandlingen

Vi kommer til å behandle dine personopplysninger som er samlet inn (inklusive fra tredjepart) for å:

• levere Tjenesten og tilhørende produkter;

• håndtere og kontakte deg om alle produkter eller tjenester vi leverer til deg;

• kontakte deg for eventuelle klager du sender inn;

• administrere betalinger;

• kontakte deg om våre produkter/tjenester eller slike som leveres av annet selskap innenfor Vattenfall konsernet;

• gjennomføre kundeundersøkelser,

• følge våre juridiske plikter for f.eks. bokføring; og

• identifisere mønster som vi kan bruke til å hjelpe oss å utvikle, administrere, støtte og forbedre våre tjenester i anonymisert eller pseudonymisert formstatistisk og analyser i en anonym eller pseudonym form.6. Hvem deler vi personopplysninger med?

Foruten det som angis i denne personvernspolicy kommer vi ikke til å overføre dine personopplysninger som vi samler inn via Tjenesten til noen tredjepart uten din tillatelse med mindre vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi kan benytte tredjeparter til å levere Tjenesten for vår regning, f.eks. driftsleverandør av datasystem og leverandører av betalingstjenester. Disse får ikke benytte seg av dine personopplysninger for sine egne formål. Vi kan oppgi dine personopplysninger til følgende kategorier av tredjeparter:

• selskap som leverer datadriftstjenester og nettsidebehandlingstjenester som Microsoft Azure;

• selskap som leverer finansielle tjenester/betalingstjenester, for eksempel Adyen B.V.;

• selskap som leverer analysetjenester, og selskap som leverer kredittopplysningstjenester, inkassoselskap,

• kundeservice

Når vi benytter tredjepartsleverandører kommer vi i henhold til gjeldende lovgivning å innføre egnet beskyttelse for dine personopplysninger.

Ettersom vi i Vattenfall har konsernfelles funksjoner kan dine personopplysninger bli utlevert til andre selskaper innen konsernet. Slike selskaper kan også behandle dine opplysninger med formål å gi deg tilbud og markedsføring rundt produkter og tjenester som kan interessere deg.

Utover de kategorier som beskrives over kan vi oppgi dine personopplysninger til:

• våre revisorer, advokater, profesjonelle rådgivere, Vattenfall AB konsernselskap, som har forpliktet seg til å behandle dine personopplysninger som konfidensielle;

• annen som har en rettslig rett til dine personopplysninger, inklusive politiet og andre tilsynsmyndigheter og myndigheter;

• til tredjepart som anskaffer alle, eller hovedsakelig alle, tilgangene eller aksjene i InCharge, det være seg om det skjer gjennom salg, fusjon, oppkjøp eller på annet vis; og

• annen tredjepart i den utstrekning det kreves for å utøve eller bruke de Generelle vilkårene.


7. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Vi utfører handlinger for å permanent fjerne, ødelegge eller anonymisere dine personopplysninger når behandlingen ikke lengre er nødvendig til sin hensikt og vi ikke er pliktige i henhold til lov å beholde dem. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger kommer an på anledningen til at dine personopplysninger ble samlet inn, men generelt gjelder følgende:

• Vi kommer ikke til å beholde informasjonen lengre enn det som er nødvendig for at vi skal kunne levere Tjenesten;

• Etter at Tjenesten har opphørt kommer vi til å beholde informasjon om deg dersom det er nødvendig for oss å gjøre det for å oppfylle våre juridiske plikter, f.eks. i forhold til bokføringsloven;

• Vi kommer til å beholde dine kontaktopplysninger i en rimelig periode etter at du har gitt oss ditt samtykke til å bruke dem til markedsføringsformål, dog ikke etter at du har trukket tilbake ditt samtykke.8. Kommer mine personopplysninger å overføres utenfor EU/EØS?

Om dine personopplysninger overføres utenfor EU/EØS kommer vi til å sørge for at egnede beskyttelseshensyn tas, for eksempel bruken av EU-kommisjonens godkjente modellavtaleklausuler for å beskytte din informasjon i henhold til gjeldende lovgivning. Vi kontrollerer og implementere ytterligere sikkerhetstiltak dersom dette er nødvendig for å sikre at dine opplysninger er helt sikker (f.eks. ekstra sertifisering eller kryptering). Ytterligere informasjon kan fås fra InCharge ABs Data Protection Officer: dpo.nordics@vattenfall.com9. Dine rettigheter

9.1 Rett til tilgang

Alle har rett til å få informasjon om i hvilken utstrekning opplysninger om den enkelte behandles av InCharge. Dersom slike personopplysninger finnes hos InCharge får den berørte personen, etter forespørsel, informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, hvor disse er hentet fra, for hvilket eller hvilke formål behandlingen skjer, hvilket behandlingsgrunnlag som foreligger og hvem opplysningene oppgis til. Den som ber om informasjon skal kunne legitimere seg. InCharge sender svar til den folkeregistrerte adressen som er registrert hos InCharge innen 1 måned fra da forespørselen kom inn.


9.2 Rett til korrigeringer

Alle har rett til å begjære korrigering av sin egen kundeinformasjon om den er feilaktig eller behandlet i strid med gjeldende rett.


9.3 Rett til sletting

InCharge sletter personopplysninger når et behandlingsgrunnlag mangler for å behandle opplysningene. Våre kunder har rett til å omgående få sine personopplysninger slettet om noe av følgende foreligger:

• behandlingen baserer seg kun på ditt samtykke og du tilbakekaller dette,

• opplysningene ikke lengre trengs til de formål som de ble behandlet for,

• behandlingen skjer for direkte markedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles til det formål,

• informasjonen ikke har blitt behandlet i henhold til GDPR,

• du motsetter deg behandling som skjer etter en interesseavveiing og de berettigede grunner ikke veier tyngre enn din interesse, og

• sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.


9.4 Rett til å motsette seg automatisert beslutningstaking

InCharge bruker ikke automatisert beslutningstaking innen noe område for den registrerte.


9.5 Rett til begrensning av behandling

Du har i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette gjelder blant annet om du anser at personopplysningene er feilaktige og du har begjært korrigering. Mens utredning pågår kan du begjære at behandlingen av personopplysningene begrenses.


9.6 Rett til portering

Du kan ha rett til å overføre opplysninger du har gitt oss til en annen part.


9.7 Rett til å levere anmeldelse til myndighet

Dersom du anser at InCharges behandling av dine personopplysninger ikke skjer på korrekt vis har du mulighet til å melde dette inn til relevant myndighet. Kontaktopplysninger til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for InCharge, finner du under. Anmeldelse kan også skje til myndighet i et annet land du er bosatt i.


9.8 Rett til erstatning

Du kan ha rett til erstatning i enkelte tilfeller, for eksempel dersom vår behandling av dine personopplysninger har ført til skade for deg. Krav kan stilles direkte til InCharge.

Vil du benytte noen av de rettigheter som angis over kan du kontakte kundeservice via e-post: kundeservice@vattenfall.com. Andre kontaktopplysninger angis under.10. Andre nettsider og deling via sosiale media

Vær oppmerksom på at Tjenesten kan lenke til tredjeparts nettsider, hvilket vi ikke har kontroll over. Behandling av dine personopplysninger ved slik ekstern nettside styres av den personvernspolicy som gjelder hos slik ekstern part. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer policyen for hver slik ekstern nettside som du besøker og sørger for at du aksepterer vilkårene i slike eksterne policies innen du utleverer noe personlig informasjon.

Vi kan også tilføye sosiale delingsikoner i Tjenesten. Disse delingsalternativene er utformet for å gjøre det mulig for brukere å enkelt dele Tjenestens innhold med sine venner ved hjelp av ulike sosiale nettverk. Disse sosiale mediene kan sette inn en informasjonskapsel (”cookie”) når en bruker er innlogget på deres tjeneste. Vær oppmerksom på at vi ikke kontrollerer bruken av disse kapslene og brukere bør konsultere den relevante nettsiden til tredjepart for informasjon om hvordan disse kapslene brukes og hvordan brukeren kan kontrollere dem.


11. Kontaktopplysninger

Forespørsel om registerutdrag sendes:

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
eller via e-post til kundeservice@vattenfall.com
Telefon: 22 73 01 00

Spørsmål om InCharges og Vattenfall konsernets
personopplysningsbehandling kan stilles til en av våre personvernombud
eller via det generelle kontaktskjemaet på hjemmesiden. Kontaktopplysninger
til personvernombudet er;

Epost: dpo.nordics@vattenfall.com
Telefon: +46 08-739 50 00

Du kan også kontakte Datatilsynet. Det kan du gjøre i det landet du bor, eller Datainspektionen i Sverige som er InCharges tilsynsmyndighet. Kontaktopplysninger til Datatilsynet er;

Postadresse: Postboks 458 Sentrum
Telefon: 22 39 69 00
Epost: postkasse@datatilsynet.no
Denne policy ble oppdatert i September 2021.

Informasjon om InCharge-appen (Desember 2021)

Med InCharge-appen («App») og det tilhørende ladekortet finner du ladestasjoner for elbiler i hele Europa og lader elbilen din på ladestasjoner. For å bruke denne tjenesten kan du logge inn i appen eller bruke appen som gjestebruker uten å logge inn, bare ved å godta vilkårene og betingelsene. Gjestebrukeren har en begrenset App-funksjonalitet. Det er også mulig å importere ditt Vattenfall InCharge-ladekortet til appen og koble kredittkortet ditt til appen.

BehandlingsansvarligInCharge AB
Evenemangsgatan 13 169 99 Stockholm
E-post: kundservice@vattenfall.com

Kontaktinformasjon til personvernombudet
E-post: dpo.nordics@vattenfall.com

Type data vi behandlerSom en del av bruken av appen behandles app-spesifikke bruksdata:Navn, adresse, fødselsdatoKontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer, e-postadresse)Kontraktsdata (f.eks. kunde-/kontraktsnummer, kontraktsdato, betalingskortnummer) Faktureringsdata (f.eks. forbrukshistorikk, betalingsbeløp og dato) og betalingsdata (f.eks. bankkontoinformasjon, debet-/kredittkortinformasjon)Historiske ladeøktdata er fakturarelevante data, f.eks. start- og sluttidspunkt for ladeøkten, ladevarighet, dato og klokkeslett for ladingen, navn og adresse til ladestasjonen, stedsstasjon-ID, autentiseringstypeGeografiske data f.eks. din delte plassering, favorittadresse (valgfritt)Tekniske data og enhetsdata (f.eks. IP-adresse, loggfiler, operativsystemer, enhetstype, appversjon, språk)

 

Formål og rettslig grunnlag for databehandling

Alle data fra InCharge-appen behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser for personvern. Dette gjøres kun for følgende formål: Oppfylle kontrakten, levere tjenestens funksjoner, fakturering (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) og for å ivareta de legitime, egne forretningsinteressene med hensyn til råd og støtte for våre kunder, så vel som de behovsbaserte produktdesign- og analyseformålene (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). Vi tilbyr også noen tjenester etter ditt uttrykkelige samtykke (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Du kan fremsette innsigelse mot bruk av dine opplysninger for reklameformål eller databehandling på grunnlag av en interesseavveining i henhold til artikkel 6 para. 1 lit. f GDPR, og når som helst trekke tilbake samtykket ditt på e-post: dpo.nordics@vattenfall.com. I tilfelle av en innsigelse vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine for disse formålene, med mindre vi kan vise til tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

Den generelle informasjonen om personvernet i InCharge AB, spesielt om dine rettigheter som den registrerte, finnes ovenfor i den første delen av denne personvernerklæringen.

Vi samler inn personopplysningene dine som er nødvendige for bruk av appen. Opplysningene dine brukes til godkjenning på ladestasjonen, brukeradministrasjon, for å besvare dine forespørsler og fakturere deg. Du kan også godta tilgang til kameraet ditt for å skanne QR-koden eller tillate mottak av varsler, slik du ønsker, og deaktivere dem manuelt når som helst. For å registrere kredittkortet ditt for å ta betalt på våre stasjoner, må du skrive inn en e-postadresse og kredittkortopplysninger. For å importere betalingskortet trenger du legitimasjon (brukernavn/e-postadresse og passord).

Kredittkortopplysningene dine vil kun bli behandlet og lagret av en betalingstjenesteleverandør. Du skriver inn kredittkortinformasjonen via en sikker tilkobling. Vi mottar bare ett token fra betalingstjenesteleverandører. Med denne informasjonen kan du starte/stoppe en ladeøkt via appen.

"Kontraktsfakturerings- og betalingsdata" og "fakturarelevante data" (nevnt ovenfor i typer data) behandles for faktureringsformål. Du kan se disse dataene under de utførte transaksjonene i kontoen din. Gjestebruker får en bekreftelse på ""betalingskvittering"" på e-postadressen.

 

Finn ladestasjon og lagring av favorittladestasjoner

Du finner de nærmeste ladestasjonene i ditt område og kan vise avstanden der. For å gjøre dette kan du gi tillatelse til å dele posisjonen din (aktivere tilgangen til GPS-data) eller deaktivere den manuelt på mobilenheten din når som helst. Posisjonsdelingen aktiveres i kartet når appen slås på. Hvis deling av posisjonen din er deaktivert, er det fortsatt mulig å bruke appen via et manuelt søk på ladestasjonene. GPS-data lagres ikke av oss. I tillegg kan du merke og lagre ladestasjoner manuelt som favoritt og slette dem manuelt når som helst.

Av tekniske grunner blir tekniske data og enhetsdata samlet inn og lagret under oppsett og bruk av appen. Vi lagrer disse midlertidig av sikkerhetsmessige, funksjonelle og driftsmessige grunner, så lenge disse dataene ikke må bevares for bevisformål i juridiske prosedyrer. Det foretas ingen personlig evaluering.

 

Kartvisning

Vi bruker Apple Maps og Google Maps til kartvisning av ladestasjonsplasseringen med beregning av avstanden innenfor rammen for appens funksjon for å finne ladestasjoner.

Apple Maps er eksklusivt for Apple-maskinvare – iPhone, iPad og Apple Watches."

For å vise Apple Maps eller satellittbilder i appen, ta frem interessepunkter og bestem stedsmerkeinformasjon for kartkoordinater som vi har angitt i rammeverket MapKit.

Google Maps er en tjeneste fra Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Når du bruker appen mottar Google informasjon om at du bruker vår App, samt informasjon om din bruk av kartfunksjonene. Hvis du er logget inn på Google, vil denne informasjonen også bli tilordnet din Google-brukerkonto. Hvis du ikke ønsker dette, må du logge ut av Google-kontoen din før du bruker appen.

Vi har ingen innvirkning på datainnsamlingen og -behandlingen fra Google Maps. Hvis du vil ha mer informasjon om Googles databehandling, kan du lese personvernreglene deres. Disse finner du på: https://policies.google.com/privacy?hl=de og bruksvilkårene for Google Maps på: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

De behandlede dataene kan inkludere IP-adresser og stedsdata, som bare behandles hvis du har aktivert stedsfunksjonen i innstillingene på din mobile enhet. Dataene kan bli behandlet av Google i USA.

 

Ruting med tilkoblet navigasjonsprogramvare

For at du skal kunne navigere til den respektive ladestasjonen, må kartleverandørens tjenester (f.eks. Google Maps, Apple Maps), som du har angitt som preferanse på din mobile enhet, brukes. Vi har ingen innflytelse på databehandlingen.

For å bruke denne funksjonen må tilgang til GPS-data være aktivert i innstillingene på din enhet. Du kan når som helst deaktivere denne innstillingen. Ytterligere forklaringer fra leverandøren finnes i leverandørens informasjon om applikasjonen som brukes. Hvis sporingen av plasseringen din ikke er aktivert, kan ikke rutingen brukes.

 

Bruk av analyseverktøy Vi bruker følgende teknologi i appene våre:

 

Google FirebaseVi bruker Firebase-teknologien i appen vår. Tilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Dette er en sanntidsdatabase som gjør det mulig å integrere sanntidsinformasjon i brukerens egen app, slik at brukeren bedre kan forstå aktivitet i appen med tanke på optimalisering av appen. I tillegg brukes andre funksjoner i Firebase som gir bedre brukernavigering og evaluering av hva som forårsaker krasj i appen.

Firebase Analytics gjør det mulig å analysere hvordan tjenestene våre brukes. Generelt samles informasjon om bruken av vår App inn, sendes til Google og lagres på deres side:

Antall brukere og økterØktvarighetOperativsystemerEnhetenes modellGeografi (landet og byen)Første oppstartAppen åpnes

Appen oppdateres

Firebase Crash Reporting bidrar til å holde appen stabil og forbedre den. Generelt vil informasjon om enheten(e) som brukes og data om bruken av vår app bli samlet inn (f.eks. et tidsstempel for når appen ble åpnet og når krasjet skjedde), slik at vi kan diagnostisere og løse eventuelle problemer. Du finner informasjon om hvordan Crashlytics fungerer her: https://firebase.google.com/products/crashlytics/

Datainnsamling – Firebase Help (google.com)
Firebase Data Processing and Security Terms (google.com)

Du finner mer informasjon om Firebases personvernerklæring på
https://www.firebase.com/terms/privacypolicy.html.

Firebase Remote Config gjør det mulig å konfigurere app-innstillingene, slik at vi kan endre appen på brukerenhetene den er installert på, uten at brukeren trenger å installere den helt på nytt via app-butikken etter hver endring. Dataene som samles inn av Firebase, kan sendes til Google-serveren i USA og behandles der. Du finner informasjon om hvordan Remote Config fungerer her: https://firebase.google.com/products/remote-config.

 

Datainnsamling fra GoogleFor Android: Når du bruker appen på Android, kan Google samle inn data om bruken av appen og koble den til din Android Advertising ID og dermed koble slike data til andre data som samles inn fra andre selskapers apper, nettsteder osv. og bruke dataene til annonsering. Vi kan ikke påvirke slike innstillinger fordi de styres på operativsystemnivå, dvs. Android.For iOS: Når du bruker appen, har vi deaktivert tredjeparters innsamling av din Apple Advertisement ID, også kjent som IDFA. Vi har som standard deaktivert alle alternativer for datadeling i alle programvareutviklingssett som brukes til å utvikle denne appen.

Vi bruker data som samles inn av Google Firebase til å analysere brukergruppens atferd (anonymisert statistikk), men ikke individuell atferd. Vi deler ikke med Google data innsamlet for Benchmarking-formål, data for teknisk støtte eller data til Accounts Specialists (Google Marketing specialists og Google sales specialists).

Google utløser automatisk sletting i henhold til følgende lagringsperioder: https://firebase.google.com/support/privacy

Dersom personopplysninger (f.eks. IP-adresser) sendes til USA , er det en risiko for at lokale myndigheter vil behandle det og dine rettigheter som datasubjekt kan ikke håndheves.

Dersom du ikke ønsker å dele dine personlige opplysninger med Google Firebase, vennligst avinstaller appen ettersom appen vår ikke kan fungerer tilfredsstillende uten Google-tjenester.

 

GrafanaGrafana er en flerplattform nettapplikasjon for open source analytics og interaktiv visualisering. Den inneholder diagrammer, grafer og varsler for nettet når den er koblet til støttede datakilder.

Vi bruker den til å analysere loggene våre, for å få en bedre forståelse av aktiviteten i appen og hvordan tjenestene våre brukes. Dette er et teknisk/funksjonelt verktøy for anonymisert statistikk og bidrar til å vise appens ytelse for driftsformål. Du kan ikke deaktivere den. Loggene fjernes automatisk etter 90 dager.

Du finner mer informasjon i Grafanas personvernerklæring på:
https://grafana.com/legal/privacy-policy/

Leverandører: Regntank Inc., dba Grafana Labs

 

UsabillaFor å samle inn tilbakemeldinger fra kunder bruker vi informasjonskapselen Usabilla.Med Usabilla ber vi om din mening, og vi bruker den til å forbedre tjenestene våre. Usabilla videreformidler ikke data til tredjeparter.Leverandører: SurveyMonkey. Usabilla B.V., Rokin 16, 1012 KR, Amsterdam, the Netherlands.

 

Overføring av personopplysningerPersonopplysninger kan overføres til tjenesteleverandører som handler på våre vegne for å behandle personopplysningene videre i henhold til det opprinnelige, underliggende formålet, for eksempel levering av de kontraktsmessig avtalte tjenestene eller teknisk støtte. Disse tjenesteleverandørene har tilgang til personopplysninger som er nødvendige for å utføre oppgavene sine. De skal ikke bruke dem til andre formål.Hvis vi godkjenner databehandlere (art. 28 GDPR databehandleravtale) for å levere våre tjenester, iverksetter vi hensiktsmessige juridiske tiltak og hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personvern i samsvar med de relevante lovbestemmelsene. For å kunne levere tjenestene i forbindelse med appen, bruker vi følgende eksterne tjenesteleverandør til å behandle blant annet dataene dine:

Karttjenester som Google Maps og Apple Maps;Leverandører av nettskybaserte IT-tjenester, som Microsoft Azure;Betalingstjenesteleverandører, for eksempel Adyen B.V.;Analysetjenester som Google Firebase.Vi utleverer opplysningene dine hvis vi er juridisk forpliktet til det (f.eks. politi, personvernmyndighet, ved ev. prioritert lovgivning) eller dersom slik utlevering er nødvendig (f.eks. advokater, domstol).

 

InformasjonssikkerhetPersonopplysningene dine overføres fra InCharge-appen i kryptert form via Internett via en sikker overføringsprotokoll (TLS). Vi sikrer regelmessig vår InCharge-app, nettsted og andre systemer gjennom tekniske og organisatoriske tiltak mot tilgang, tap, ødeleggelse eller endring av dine data av uautoriserte personer.

 

Lagringsperiode for personopplysningerVi behandler personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser samt til de ovennevnte behandlingsformålene. Av sikkerhetsgrunner vil dine innloggingsdata bli slettet hver 90. dag og du må logge inn på nytt. Hvis en bruker sletter appen, deaktiveres brukerens lagrede profilinformasjon, og brukerens personopplysninger slettes når lagringsperioden er utløpt. Så snart personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten, og de juridiske periodene i henhold til loven har utløpt, vil opplysningene dine bli slettet. Dine juridiske rettigheter til å lagre, slette eller blokkere forblir upåvirket. Hvis du bruker appen som gjestebruker, sletter vi regelmessig alle opplysningene dine hvis den siste tilgangen var for mer enn 12 måneder siden. Du kan når som helst slette favorittadressene dine manuelt, eller vi vil slette dem regelmessig hvis den siste tilgangen var for mer enn 12 måneder siden.

 

Lenker til andre nettstederInCharge-appen inneholder lenker til tredjeparts nettsteder eller tilknyttede selskaper for betaling med kredittkort på ladestasjonen. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du applikasjonen til InCharge AB og dermed også omfanget av disse personvernreglene. InCharge AB er ikke ansvarlig for at andre operatører overholder lovbestemmelsene. Nettsideoperatøren er eneansvarlig for dette.