Personopplysninger
My InCharge portal

INCHARGE AB PERSONVERNSPOLICY

1. Informasjon om InCharge AB og tjenesten

Takk for at du benytter oss til å lade din elbil (“Tjenesten”). Tjenesten leveres av InCharge AB (559178-6081), med adresse Evenemangsgatan 13, 169 92 Stockholm (“InCharge”), som også er personvernsansvarlig for den behandling av personopplysninger som skjer når du benytter Tjenesten. Henvisninger i denne personvernspolicy til "vi", "vår" og "oss" er referanser til InCharge. Henvisninger til "du" eller "din" er referanser til kunder eller tidligere kunder av InCharge.

Hos InCharge behandles alltid personopplysninger med stor respekt for den personlige integriteten og vi har ansvar for å beskytte din integritet i henhold til gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og GDPR. I denne personvernspolicyen forklarer vi hvilke personopplysninger som samles inn om deg via Tjenesten og hva vi gjør med den personlige informasjonen. Vi ber deg sette deg inn i denne personvernspolicyen om du vil forstå våre rutiner rundt håndtering av dine personopplysninger og hvordan vi kommer til å behandle dem. Har du spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice. (Kontaktopplysninger finnes lengre ned i dokumentet.)

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernspolicy fra tid til annen. Når så skjer, vil vi publisere den reviderte policyen i Tjenesten og på InCharge-nettsiden på www.incharge.vattenfall.com (vår "Nettside") og vi kan også komme til å informere deg om vesentlige endringer via en melding i Tjenesten. Denne personvernspolicyen, sammen med våre brukervilkår for Tjenesten ("Generelle vilkår"), angir grunnlag for de personopplysninger som kommer til å behandles av oss. Ved bruk av Tjenesten aksepterer du den behandling som angis i denne personvernspolicyen.

Tjenesten tillater brukere å: (i) finne ladestasjoner for elbiler, (ii) stoppe og starte lading av elbil, og (iii) betale for strømmen som benyttes for å lade en elbil. Tjenesten tillater også brukere å rapportere feil eller problemer med ladestasjoner via en rapporteringsfunksjon.

I noen tilfeller kan du velge om du vil at vi behandler personopplysninger til bestemte formål. Velger du å ikke la oss behandle slike opplysninger, kommer disse funksjonene i Tjenesten til å være begrenset eller utilgjengelige.  Andre personopplysninger er nødvendige for at vi overhodet skal kunne levere Tjenesten.2. Behandlingsgrunnlag for personopplysningsbehandlingen
I henhold til gjeldende rett plikter vi å vise til et behandlingsgrunnlag før vi får bruke dine personopplysninger. For å bruke dine personopplysninger støtter vi oss på følgende behandlingsgrunnlag (mer enn ett behandlingsgrunnlag kan være relevant for hvert eksempel på vår behandling):

 Kontrakt: Dersom du er bruker av Tjenesten kommer vi til å behandle dine personopplysninger i den utstrekning som kreves for at vi skal gjøre Tjenesten tilgjengelig for deg og skaffe deg tilhørende produkter og/eller tjenester som du har kjøpt fra oss i henhold til de Generelle vilkårene (for eksempel å lade en elbil).

 Rettslig forpliktelse: Dersom vi er underlagt en rettslig forpliktelse om å registrere, beholde eller dele dine personopplysninger med myndigheter, må vi gjøre det. Dette kan for eksempel være vår plikt til å arkivere bokføringsmateriale, eller oppgi opplysninger til Politiet i henhold til gjeldende rett.

 Berettiget interesse: Vi kommer også til å behandle dine personopplysninger der behandling trengs for å i) utvikle og forbedre våre tjenester og/eller produkter, ii) tilby tilpassede markedstilbud, iii) kundeundersøkelser, eller iv) informere om produkter som leveres av andre Vattenfall-selskaper. Når vi forplikter oss på dette grunnlag er vi pliktige å utføre en interesseavveiing av våre interesser for bruk av dine personopplysninger mot de interesser og rettigheter du har som medborger. Resultatet av denne interesseavveiingen kommer til å avgjøre om vi kan bruke dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernspolicyen.

 Samtykke: Du kan også gi ditt samtykke til behandling av personopplysninger i visse tilfeller når ikke noe av det ovenstående gjelder. Et gitt samtykke er en aktiv handling fra deg og kan tilbakekalles når som helst. Vi kommer etter tilbaketrukket samtykke ikke til å behandle dine personopplysninger ytterligere til det formålet.3. Hvilke kategorier av personopplysninger kommer vi til å behandle?

Følgende personopplysninger kommer til å behandles innenfor rammen for Tjenesten:

• ditt navn
 dine kontaktopplysninger (postadresse, epost-adresse, m.m.)

• ladehistorikk (herunder mengde og hvor lading har foregått)

• din kundeID

• opplysninger du sender inn f.eks. ved reklamasjon eller rapportering av en feil ved ladestasjon

• kortopplysninger (om du benytter appen til dette)

• 
Vi sparer automatisk teknisk informasjon (herunder bl.a. IP-adresse, opplysninger om ditt tekniske utstyr, innloggingsopplysninger og informasjon om din bruk av InCharge appen og dine besøk på våre nettsider (som responstid og lengden på ditt besøk)4. Hvordan vi håndterer dine personopplysninger

Vi kommer bare til å benytte personopplysningene som beskrevet i denne personvernspolicyen og kommer til å følge de rettigheter som følger av gjeldende lover og vil sørge for at spørsmål som omhandler integritet håndteres raskt og på en åpen måte. Se nedenfor for informasjon om hvordan du kontakter oss og hvordan du f.eks. utøver din rett til å få kopier av dine personopplysninger (registerutdrag) fra oss i henhold til GDPR.

Vi kommer kun til å samle inn og behandle personopplysninger dersom vi har et behandlingsgrunnlag til å gjøre dette. Vi kommer til å oppdatere våre opplysninger om deg dersom du informerer oss om at disse er blitt endret.

Vi utfører særskilte fysiske, tekniske og organisatoriske handlinger for å beskytte de personopplysninger som behandles slik at opplysningene ikke går tapt, ødelegges, manipuleres eller gjøres tilgjengelige for uvedkommende. Handlingene har til hensikt å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig høyt med hensyn til de tekniske muligheter som finnes. Endringer i personopplysningene registreres kontinuerlig for å sikre sporbarhet i alle endringer som skjer i informasjonen. Hendelser som gjelder personopplysninger rapporteres internt og av våre underleverandører. Disse håndteres i en intern prosess og meldes i relevante tilfeller til Datatilsynet (Datainspektionen) i henhold til de regler som gjeldende lovgivning foreskriver. Hacking anmeldes dessuten til politiet.5. Hensikten med personopplysningsbehandlingen

Vi kommer til å behandle dine personopplysninger som er samlet inn (inklusive fra tredjepart) for å:

• levere Tjenesten og tilhørende produkter;

• håndtere og kontakte deg om alle produkter eller tjenester vi leverer til deg;

• kontakte deg for eventuelle klager du sender inn;

• administrere betalinger;

• kontakte deg om våre produkter/tjenester eller slike som leveres av annet selskap innenfor Vattenfall konsernet;

• gjennomføre kundeundersøkelser,

• følge våre juridiske plikter for f.eks. bokføring; og

• identifisere mønster som vi kan bruke til å hjelpe oss å utvikle, administrere, støtte og forbedre våre tjenester i anonymisert eller pseudonymisert formstatistisk og analyser i en anonym eller pseudonym form.6. Hvem deler vi personopplysninger med?

Foruten det som angis i denne personvernspolicy kommer vi ikke til å overføre dine personopplysninger som vi samler inn via Tjenesten til noen tredjepart uten din tillatelse med mindre vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi kan benytte tredjeparter til å levere Tjenesten for vår regning, f.eks. driftsleverandør av datasystem og leverandører av betalingstjenester. Disse får ikke benytte seg av dine personopplysninger for sine egne formål. Vi kan oppgi dine personopplysninger til følgende kategorier av tredjeparter:

• selskap som leverer datadriftstjenester og nettsidebehandlingstjenester som Microsoft Azure;

• selskap som leverer finansielle tjenester/betalingstjenester, for eksempel Adyen B.V.;

• selskap som leverer analysetjenester, og selskap som leverer kredittopplysningstjenester, inkassoselskap,

• kundeservice

Når vi benytter tredjepartsleverandører kommer vi i henhold til gjeldende lovgivning å innføre egnet beskyttelse for dine personopplysninger.

Ettersom vi i Vattenfall har konsernfelles funksjoner kan dine personopplysninger bli utlevert til andre selskaper innen konsernet. Slike selskaper kan også behandle dine opplysninger med formål å gi deg tilbud og markedsføring rundt produkter og tjenester som kan interessere deg.

Utover de kategorier som beskrives over kan vi oppgi dine personopplysninger til:

• våre revisorer, advokater, profesjonelle rådgivere, Vattenfall AB konsernselskap, som har forpliktet seg til å behandle dine personopplysninger som konfidensielle;

• annen som har en rettslig rett til dine personopplysninger, inklusive politiet og andre tilsynsmyndigheter og myndigheter;

• til tredjepart som anskaffer alle, eller hovedsakelig alle, tilgangene eller aksjene i InCharge, det være seg om det skjer gjennom salg, fusjon, oppkjøp eller på annet vis; og

• annen tredjepart i den utstrekning det kreves for å utøve eller bruke de Generelle vilkårene.7. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Vi utfører handlinger for å permanent fjerne, ødelegge eller anonymisere dine personopplysninger når behandlingen ikke lengre er nødvendig til sin hensikt og vi ikke er pliktige i henhold til lov å beholde dem. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger kommer an på anledningen til at dine personopplysninger ble samlet inn, men generelt gjelder følgende:

• Vi kommer ikke til å beholde informasjonen lengre enn det som er nødvendig for at vi skal kunne levere Tjenesten;

• Etter at Tjenesten har opphørt kommer vi til å beholde informasjon om deg dersom det er nødvendig for oss å gjøre det for å oppfylle våre juridiske plikter, f.eks. i forhold til bokføringsloven;

• Vi kommer til å beholde dine kontaktopplysninger i en rimelig periode etter at du har gitt oss ditt samtykke til å bruke dem til markedsføringsformål, dog ikke etter at du har trukket tilbake ditt samtykke.8. Kommer mine personopplysninger å overføres utenfor EU/EØS?

Om dine personopplysninger overføres utenfor EU/EØS kommer vi til å sørge for at egnede beskyttelseshensyn tas, for eksempel bruken av EU-kommisjonens godkjente modellavtaleklausuler for å beskytte din informasjon i henhold til gjeldende lovgivning. Vi kontrollerer og implementere ytterligere sikkerhetstiltak dersom dette er nødvendig for å sikre at dine opplysninger er helt sikker (f.eks. ekstra sertifisering eller kryptering). Ytterligere informasjon kan fås fra InCharge ABs Data Protection Officer: dpo.nordics@vattenfall.com9. Dine rettigheter

9.1 Rett til tilgang

Alle har rett til å få informasjon om i hvilken utstrekning opplysninger om den enkelte behandles av InCharge. Dersom slike personopplysninger finnes hos InCharge får den berørte personen, etter forespørsel, informasjon om hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, hvor disse er hentet fra, for hvilket eller hvilke formål behandlingen skjer, hvilket behandlingsgrunnlag som foreligger og hvem opplysningene oppgis til. Den som ber om informasjon skal kunne legitimere seg. InCharge sender svar til den folkeregistrerte adressen som er registrert hos InCharge innen 1 måned fra da forespørselen kom inn.


9.2 Rett til korrigeringer

Alle har rett til å begjære korrigering av sin egen kundeinformasjon om den er feilaktig eller behandlet i strid med gjeldende rett.


9.3 Rett til sletting

InCharge sletter personopplysninger når et behandlingsgrunnlag mangler for å behandle opplysningene. Våre kunder har rett til å omgående få sine personopplysninger slettet om noe av følgende foreligger:

• behandlingen baserer seg kun på ditt samtykke og du tilbakekaller dette,

• opplysningene ikke lengre trengs til de formål som de ble behandlet for,

• behandlingen skjer for direkte markedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles til det formål,

• informasjonen ikke har blitt behandlet i henhold til GDPR,

• du motsetter deg behandling som skjer etter en interesseavveiing og de berettigede grunner ikke veier tyngre enn din interesse, og

• sletting kreves for å oppfylle en rettslig forpliktelse.


9.4 Rett til å motsette seg automatisert beslutningstaking

InCharge bruker ikke automatisert beslutningstaking innen noe område for den registrerte.


9.5 Rett til begrensning av behandling

Du har i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Dette gjelder blant annet om du anser at personopplysningene er feilaktige og du har begjært korrigering. Mens utredning pågår kan du begjære at behandlingen av personopplysningene begrenses.


9.6 Rett til portering

Du kan ha rett til å overføre opplysninger du har gitt oss til en annen part.


9.7 Rett til å levere anmeldelse til myndighet

Dersom du anser at InCharges behandling av dine personopplysninger ikke skjer på korrekt vis har du mulighet til å melde dette inn til relevant myndighet. Kontaktopplysninger til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for InCharge, finner du under. Anmeldelse kan også skje til myndighet i et annet land du er bosatt i.


9.8 Rett til erstatning

Du kan ha rett til erstatning i enkelte tilfeller, for eksempel dersom vår behandling av dine personopplysninger har ført til skade for deg. Krav kan stilles direkte til InCharge.

Vil du benytte noen av de rettigheter som angis over kan du kontakte kundeservice via e-post: kundeservice@vattenfall.com. Andre kontaktopplysninger angis under.10. Andre nettsider og deling via sosiale media

Vær oppmerksom på at Tjenesten kan lenke til tredjeparts nettsider, hvilket vi ikke har kontroll over. Behandling av dine personopplysninger ved slik ekstern nettside styres av den personvernspolicy som gjelder hos slik ekstern part. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer policyen for hver slik ekstern nettside som du besøker og sørger for at du aksepterer vilkårene i slike eksterne policies innen du utleverer noe personlig informasjon.

Vi kan også tilføye sosiale delingsikoner i Tjenesten. Disse delingsalternativene er utformet for å gjøre det mulig for brukere å enkelt dele Tjenestens innhold med sine venner ved hjelp av ulike sosiale nettverk. Disse sosiale mediene kan sette inn en informasjonskapsel (”cookie”) når en bruker er innlogget på deres tjeneste. Vær oppmerksom på at vi ikke kontrollerer bruken av disse kapslene og brukere bør konsultere den relevante nettsiden til tredjepart for informasjon om hvordan disse kapslene brukes og hvordan brukeren kan kontrollere dem.11. Kontaktopplysninger

Forespørsel om registerutdrag sendes:

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker
eller via e-post til kundeservice@vattenfall.com
Telefon: 22 73 01 00

Spørsmål om InCharges og Vattenfall konsernets
personopplysningsbehandling kan stilles til en av våre personvernombud
eller via det generelle kontaktskjemaet på hjemmesiden. Kontaktopplysninger
til personvernombudet er;

Epost: dpo.nordics@vattenfall.com
Telefon: +46 08-739 50 00

Du kan også kontakte Datatilsynet. Det kan du gjøre i det landet du bor, eller Datainspektionen i Sverige som er InCharges tilsynsmyndighet. Kontaktopplysninger til Datatilsynet er;

Postadresse: Postboks 458 Sentrum
Telefon: 22 39 69 00
Epost: postkasse@datatilsynet.no

2. Informasjon om bruk av My InCharge-portalen

Bruken av My InCharge-portalen krever behandling av ditt navn og e-postadresse. Med en gang du sletter din kundeportal-konto, deaktiveres den lagrede profilinformasjonen og brukeropplysningene om deg slettes.2.1 Opplysningskategorier

Når du bruker My InCharge-portalen behandles følgende informasjon:

• Identitet (f.eks. etternavn, fornavn, adresse, telefonnummer, e-post, brukernavn og passord)

• Kontraktsinformasjon (f.eks. kundenummer, kortinformasjon)

• Teknisk informasjon (IP-adresse, loggfiler, tilgangstid (når tilgang ble gjort) og vistelsens varighet (hvor lenge portalen ble brukt) og type nettleser

• Faktureringsinformasjon (f.eks. forbrukshistorie, ladeplasser, debiteringsdataposter (start/slutttid for ladeprosesser))2.2.1. Innsamling og behandling av personopplysninger

Vi behandler din informasjon i den hensikt å inngå, oppfylle, og gjennomføre avtalen. De spesifikke hensiktene med informasjonsbehandling avhenger av avtalens respektive innhold. Detaljene finner du i dine dokumenter i vilkårene for Min lading.

For registrering og bruk av MyInCharge-portalen trenger vi:

• Brukernavn og passord

• Logg-filer, for eksempel tilgangstid (når tilgang ble gjort) og oppholdstid (hvor lenge tilgangen fant sted)

• Type nettleser

• Av sikkerhetsmessige grunner lagrer vi disse for å sikre stabilitet og driftsikkerhet av vår portal.

Personopplysninger vil kun bli behandlet der det er absolutt nødvendig for å administrere din forespørsel om den tilbydde tjenesten (for eksempel for å aktivere ytterligere ladekort eller tjenester). For å kunne oppgi opplysninger om ladestasjoner i nærheten krever My InCharge-portalen tillatelse til å bruke posisjonen din.2.3. Datasikkerhet

Ved innlogging oppgir du en e-postadresse. Til e-postadressen sendes automatisk en link som gir deg tilgang til din personlige kundeportal. Ved å klikke på linken blir du bedt om å angi et passord. Med denne informasjonen kommer du alltid ha tilgang til portalen.

Dine personopplysninger krypteres fra My InCharge-portalen og sendes over internett ved hjelp av Secure Transmission Protocol (TLS). Vi sikrer My InCharge-portalen, nettstedet og andre systemer mot tilgang, tap, ødeleggelse eller endring av din informasjon fra uautoriserte personer gjennom tekniske og organisatoriske tiltak.2.3.1. Tilgangstillatelse

Tilgang til informasjon i My InCharge-portalen er kun gitt til deg som bruker. Vattenfall, eller en tjenesteleverandør av Vattenfall, kan bare få tilgang til din informasjon dersom du ringer kundeservice og dermed gjør det nødvendig, eller der det er nødvendig for å kunne garantere din bruk av portalen.2.3.2. Linker til andre nettsteder

My InCharge-portalen inneholder linker til tredjeparts nettsteder. Dersom du bruker disse linkene, forlater du nettstedet vårt og dermed omfanget av denne personvernerklæringen. Vi er ikke ansvarlig for disse selskapene i samsvar med lovbestemmelsene.

Denne policy ble oppdatert i September 2021.