Vilkår (på svensk)


InCharges almenne vilkår gjeldende offentlig ladetjeneste.
Denne ladetjenesten gjelder kun i Sverige. 
(Giltiga fr.o.m. 2016-11-01)


1 § InCharges publika laddtjänst (”Laddtjänsten”)

 1. InCharge erbjuder genom Vattenfall AB (”Vattenfall”) laddtjänster till allmänheten vid egna laddstationer och på laddstationer som tredje part kopplat till InCharges publika nätverk av laddstationer genom att öppna dem för publik användning.
 2. Bestämmelserna i dessa avtalsvillkor som tar sikte på Laddtjänsten och kundens användande av InCharges laddkort eller laddbricka (dvs. köp och betalning av laddning) omfattar laddning vid nätverket InCharges laddstationer.
 3. Samtliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor som reglerar förhållanden som avser laddstationen och annan utrustning (såsom t.ex. tekniska förutsättningar, tillgänglighet och ansvar) omfattar endast laddstationer som ingår i InCharges nätverk.

Stationer som ingår i InCharges nätverk framgår av den mobila applikationen InCharge och hemsidan www.goincharge.se

2 § Laddkortet och laddbricka

 1. För att få tillgång till Laddtjänsten och för att kunna använda InCharges laddstationer, behövs ett separat laddkort eller laddbricka. Laddkortet eller laddbrickan erhålls genom att en anmälan registreras på www.goincharge.se
 2. InCharge kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell kund.
 3. InCharge skickar efter godkännande ut kortet till kunden. InCharge förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av laddkort eller laddbricka.
 4. Laddkortet gäller endast på de laddstationer som ingår i InCharges nätverk. I nätverket ingående laddstationer och ägare framgår på www.goincharge.se
 5. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av laddkortet eller laddbrickan dvs. användning av Laddtjänsten anses vid varje tillfälle såsom ett erkännande av laddning och ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och laddstationsägare anslutna till InCharge.
 6. Kortet är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara laddkortet eller laddbrickan väl så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om laddkortet eller laddbrickan skulle tappas bort ska innehavaren snarast kontakta InCharge på telefon 22 73 01 00. InCharge spärrar därefter laddkortet eller laddbrickan och skickar kostnadsfritt ut ett nytt laddkort eller laddbricka. Om obehöriga transaktioner har gjorts med laddkortet eller laddbrickan skall Kunden göra en anmälan till Polisen.

3 § Utrustning och användning av InCharges laddstationer

 1. Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag. Vid InCharges snabbladdningsstationer finns alltid fasta kablar.
 2. Respektive laddstationsägare inom nätverket InCharge ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.
 3. Laddningsförmågan är avhängig av flera faktorer, såsom elbilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. InCharge kan därför inte garantera att laddning av en elbil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.
 4. Instruktion om hur InCharges laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna.

4 § Tillgänglighet

 1. Laddtjänsten finns tillgänglig för Kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner.
 2. Tillgängligheten för InCharges laddstationer kommuniceras genom www.goincharge.se
 3. InCharge eftersträvar att laddstationer i InCharges nätverk ska vara operationella i så hög utsträckning som möjligt. Om laddstationen skulle drabbas av tekniska fel, försöker InCharge åtgärda felet så fort som möjligt.
 4. InCharge förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden utanför InCharges kontroll.

5 § Betalning

 1. Användning av Laddtjänsten i form av laddhistorik sparas för det registrerade laddkortet eller laddbrickan. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som Kunden ska betala.
 2. Betalning för genomförd laddning sker i efterskott.
 3. Kunden är betalningsskyldig till InCharge för all användning av Laddtjänst som genomförs med Laddkortet. (Kunden ansvarar dock inte för användning av Laddtjänst som ägt rum efter det att kunden anmält laddkortet eller laddbrickan som förlorat hos InCharge enligt 2 §. Detta gäller dock inte om kunden genom svikligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.)
 4. Betalning ska vara InCharge tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Vid fakturering har InCharge rätt att ta ut en rimlig avgift enligt InCharges vid var tid gällande prislista.
 5. Sker inte betalning i rätt tid har InCharge rätt att av Kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
 6. InCharge har även rätt att tills vidare stänga av en Kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts. (Se även 9 § Avtalets giltighet)

6 § Konsumtionsdata och personuppgifter

 1. InCharge kommer att spara laddhistorik för varje Kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av Laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av Kunden.
 2. Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av Laddtjänsten och laddstationerna kommer att behandlas och lagras av InCharge, andra koncernbolag eller InCharges samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med kunden och därmed förknippade tjänster.
 3. Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos InCharge har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har InCharges berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden du har ett aktivt avtal med oss och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera ditt avtalsförhållande med InCharge.
 4. Personuppgifter lämnas normalt sett inte till företag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer InCharge att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.
 5. Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos InCharge finns på www.goincharge.com/se/footer-utility-pages/personuppgifter/ 

  Dataskyddsombud för Vattenfall AB kan nås via epost dpo.nordics@vattenfall.com.

7 § Ansvar för fel m.m.

 1. InCharge ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan Kundens bil och laddstation, eller på grund av att Kunden använder Laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som framgår av detta avtal eller som InCharge på annat sätt gjort tillgängliga för Kunden.
 2. InCharge ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på Kundens egendom och som uppstår till följd av Kundens användning av Laddtjänsten eller laddstationen.
 3. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.
 4. Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av InCharge från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den elbil som Kunden använder i samband med Laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.
 5. Kunden ansvarar även för att laddkortet eller laddbrickan inte kan utnyttjas eller brukas av obehöriga.
 6. InCharge förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra Laddkortet vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddkortet eller laddbrickan, misstanke om obehörig användning eller risk för att Kunden inte fullgör sina förpliktelser mot InCharge.

8 § Avtalsöverlåtelse

 1. Kunden medger att InCharge på oförändrade villkor får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern eller till annan part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt.
 2. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

9 § Avtalets giltighet

Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. InCharge har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot dessa avtalsvillkor eller använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för InCharge.

10 § Ändring av villkor

InCharge har rätt att ändra dessa villkor under förutsättning att kunden underrättas via e-post om ändringen minst två månader innan ändringen träder i kraft. Kunden ska i sådana fall anses underrättad två dagar efter att e-posten avsänts.

11 § Tvist

Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

12 § Användande av mobil applikationen InCharge

InCharge erbjuder via MOBILE CITY GmbH en mobil applikation som möjligör att hitta stationer samt att betala för laddning vid InCharges laddstationer.

InCharge förbehåller sig rätten att när som helst, utan ersättning till kunden, stänga ner mobila applikationen InCharge.

Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att den mobila applikationen InCharge är ur funktion.

För betalning via mobila applikationen InCharge gäller MOBILE CITY GmbH allmänna affärsvillkor (version: januari 2015 enligt nedan):

A) Inledning

 1. Mobile City (nedan kallat MC) har utvecklat ett system för hantering av betalning för laddstationer/ laddstolpar (Mobile Payment System, nedan kallat MOPAS), med vilken användaren av MOPAS-systemet (nedan kallat användare) får betala avgifterna för användningen av elektriska laddarpelare (nedan kallat laddningsavgifter) från operatörer av laddningsinfrastruktur, som samarbetar med MC (nedan kallat partner), via mobila kommunikationstekniker (UMTS, GPRS, WLAN) eller mobiltelefon. På uppdrag av och i partnerns namn, som är ansluten till MOPAS-systemet, övertar MC den kontantlösa sluträkningen och inkasseringen av de uppkomna laddningsavgifterna gentemot användaren.
 2. MC ställer ett alternativt system för betalning av laddningsavgifterna till förfogande för användaren med MOPAS. De allmänna affärsvillkoren (nedan kallat AAV) gäller för reglering av dessa prestationer. Möjliga avvikande, hindrande eller kompletterande AAF blir inte avtalsinnehåll, även vid kännedom, förutom när deras giltighet samtyckes till skriftligen. Möjliga prospekt, reklamtillkännagivande etc. från MC eller en tredje part blir inte avtalselement, förutom om detta refereras till uttryckligen skriftligen i detta dokument.

B) Funktion och användning av Mobile Payment Systems (MOPAS)

 1. Laddning med MOPAS via Smartphone-applikation: Användaren kan starta och avsluta laddningen genom användandet av motsvarande Smartphone-applikation - varvid en föregående registrering krävs enl. § 3. Lagringen av data sker under en tidsperiod, som avtalas med respektive partner. Data föreligger bara som PDF-kvitto för utskick till användare.
 2. Laddningsavgifter: Laddningsavgifterna rättar sig efter kostnadsstrukturen hos respektive partner. Information kring detta, om och genom vilken partner laddningsavgifter uppstår, såväl som dessa laddningsavgifters respektive nivå, finner användaren på internetplattformen för respektive partner och/eller på laddningspelaren för respektive partner.
 3. Serviceavgift: Beroende på partner tas en serviceavgift ut per laddning. Information kring detta, om och på vilken laddningspelare/på vilken laddningspunkt en serviceavgift tas ut såväl som respektive nivå på serviceavgiften, hittar användaren på internetplattformen för respektive partner och/eller på laddningspelaren/på laddningspunkten för respektive partner.
 4. Betalning av laddningsavgift: För vederbörligt betalning av laddningsavgifter via MOPAS-systemet, i synnerhet det vederbörliga startandet och avslutandet av laddningen, ska användaren själv uteslutande ansvara för. Användaren ska i synnerhet sörja för att denne förfogar över en mobilradionätanslutning för användning. Användaren ansvarar också för om tredje person använder betalkortet för betalning av laddningsavgifter.

C) Registrering av betalkort

 1. Nedan angiven data krävs för registrering av betalkort och behövs för betalning av laddningsavgifterna uppkomna från användning vid laddstationer. Vid registreringen av betalkort är följande uppgifter nödvändiga:
  - E-postadress för kvittounderlag (valfritt)- Uppgift om betalningssätt
  - Förnamn på kreditkortsinnehavare
  - Efternamn på kreditkortsinnehavare
  - Kreditinstitut
  - Kreditkortsnummer
  - Kreditkortskontrollnummer
  - Giltighetsdatum
 2. Registreringen är bara möjlig om användaren har accepterat AAV.
 3. Betalningen av laddning sker via det betalkort som användaren angivet i registreringsförfarandet.

D) Betalningspliktav laddningsavgifter

 1. Användarens betalningsplikt: När användaren registrerar sitt betalkort har MC uppdrag att insamla in de genom användning av laddstationer uppkomna laddningsavgifter för partners räkning. En återfordran från användaren till följd av invändningar eller reklamationer med avseende på mottagna tjänster är uteslutet efter den tidsfrist, som nämns i § D siffra 3.
 2. Val av betalningsalternativ: Användaren kan välja mellan följande betalningssystem för inrättande av sina laddningsavgifter, varvid en föregående registrering krävs enligt § 3 för betalning enligt bokstäverna a)
  a) Kreditkort (Efterskottbetalning): MC har rätt att insamla laddningsavgifterna med via kreditkortsbetalning. Fakturabeloppet belastar användarens kreditkort i allmänhet den 3:e i månaden, dock senast den 15:e i månaden efter fakturans skapande.
 3. Kvittohantering: Användaren kan välja att få ett kvitto utskickat till i den i appen registrerade e-postadressen.
  Invändningar mot debitering ska användaren lämna in inom åtta veckor efter att debitering genomförts. Användarens juridiska anspråk förblir oberörda av detta.

E) Dataskydd

 1. Användaren lämnar sitt uttryckliga samtycke till att dennes personrelaterade uppgifter lagras och bearbetas automationsstött. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke med verkan för framtiden. Ett nyttjande av MOPAS är därmed inte längre möjligt.
 2. MC försäkrar konfidentiell behandlingen av uppgifter motsvarande bestämmelserna i dataskyddslagen och är i sådan mån föremål för kontroller av landets fullmäktiga för dataskydd.
 3. Uppgifterna används för ändamålet att skapa MOPAS-systemet och debitera användare genom registrerat betalkort.
 4. Föreskrifterna i tele- och medialagen används.

F) Ansvar

 1. MC ansvarar gentemot användaren enligt de juridiska bestämmelserna för skador, i den mån de kan återföras till uppsåt eller grov vårdslöshet eller oaktsam överträdelse av väsentliga avtalsplikter från MC. I händelse av enkel vårdslöshet är MC:s ansvar begränsat till de avtalstypiska eller förutsebara skadorna; detta gäller även vid enkla vårdslösa pliktförsummelser av den juridiska representanten och fullgörandehjälp. Ansvaret med hänsyn till vårdslös skada på liv, kropp eller hälsa förblir oberört.
 2. MC övertar inget ansvar för ständig tillgänglighet i MOPAS-systemet, i synnerhet inte för tillgängligheten av mobilnätet och funktionsdugligheten i de mobila produkterna. För skador, som är resultat av i synnerhet icke tillgänglighet i MOPAS-systemet eller av förkortning resp. förvanskning av förmedlade uppgifter och som inte är resultatet av uppsåt eller grov vårdslöshet från MCs sida ansvaras inte.
 3. För felaktigt eller icke lyckat avslutande av laddningen via ett MOPAS-system ansvarar inte MC, i den mån felet ligger inom ansvarsområdet för nätoperatören, partnern eller användaren.
 4. MC ansvarar inte gentemot användaren för partners tjänster, tjänster från företag, som erbjuder betalningssystem och för tjänster från övriga tredje part, som är verksamma inom ovan nämnda uppdrag.

G) Ändringar eller kompletteringar av de allmänna affärsvillkoren

 1. MC erbjuder användaren ändringar av de allmänna affärsvillkoren i skriftlig form senast sex veckor innan tidpunkten för deras ikraftträdande. Om användaren inte invänder fram till tidpunkten för ändringarnas ikraftträdande gäller samtycket som lämnats; MC kommer att upplysa användaren särskilt om detta.
  Användaren är också berättigad till att säga upp användaravtalet innan ändringar träder i kraft utan tidsfrist och utan kostnad. MC kommer likaså att i synnerhet upplysa om denna uppsägelserätt.
 2. I den mån en bestämmelse i dessa AAF är utan verkan förblir de övriga bestämmelserna oberörda av detta.
 3. Alla överenskommelser, som görs mellan parterna för verkställandet av detta avtal, är nedskrivna i dessa allmänna affärsvillkor.