1 § InCharges offentlige ladetjeneste (”Ladetjenesten”)

1. InCharge tilbyr allmennheten ladetjenester gjennom InCharge AB (”InCharge”) ved egne ladestasjoner og på ladestasjoner som tredjepart har koblet til InCharges offentlige nettverk av ladestasjoner ved å åpne dem for offentlig bruk.

2. Bestemmelsene i disse avtalevilkår som angår Ladetjenesten og kundens bruk av InCharges ladekort eller ladebrikke (dvs. kjøp og betaling av lading) omfatter lading ved InCharge-nettverkets ladestasjoner (”InCharge-ladestasjoner”) samt eventuelle offentlige ladestasjoner som drives av tredjeparter som har en avtale InCharge (”tredjepartsladestasjoner”).

3. Samtlige bestemmelser i disse avtalevilkår som regulerer forhold som gjelder ladestasjonen og annet utstyr (som f.eks. tekniske forutsetninger, tilgjengelighet og ansvar) angår kun InCharge-ladestasjoner. InCharge-ladestasjoner er tilgjengelig på den mobile applikasjonen InCharge.

4. Disse vilkårene omfatter også øvrige handlinger som utgjør del av partenes avtale, f.eks. tjenestebeskrivelse, bestillingsskjema og ordrebekreftelse.

 

2 § Ladekortet og ladebrikke

1. For å få tilgang til Ladetjenesten og for å kunne bruke InCharge-ladestasjoner samt eventuelle tredjepartsladestasjoner, kreves det et separat ladekort eller ladebrikke. Ladekortet eller ladebrikken mottas når en søknad registreres på www.goincharge.com.

2. Det er mulig InCharge vil gjennomføre en sedvanlig kredittsjekk av potensiell kunde.

3. InCharge sender ut kortet til kunden etter godkjennelse. InCharge forbeholder seg retten til å nekte utstedelse av ladekort eller ladebrikke. 

4. Ladekortet gjelder kun på InCharge-ladestasjoner og eventuelle tredjepartsladestasjoner. Ladestasjoner som inngår i nettverket, kommer frem av den mobile applikasjonen InCharge.

5. Kostnaden for respektive ladetilfeller registreres på innehaveren av ladekortet eller ladebrikken, dvs. at bruk av Ladetjenesten i hvert tilfelle anses som en erkjennelse av lading og inngåelse av avtale om kjøp av lading mellom kunden og InCharge. 

6. Kortet er et verdidokument. Kunden forplikter seg til å oppbevare ladekortet eller ladebrikken godt slik at uvedkommende ikke får tilgang til det. Dersom ladekortet eller ladebrikken skulle mistes skal innehaveren snarest kontakte InCharge på telefon 22 73 01 00 for å sperre det. Om uautoriserte transaksjoner er gjort med ladekortet eller ladebrikken skal Kunden anmelde dette til Politiet. 

7. Det er mulig at Ladekortet eller ladebrikken må endres som følge av at teknikken utvikles. Valg av identifiseringsmetode tilligger InCharge. For øyeblikket bruker InCharge ladekort eller ladebrikker. For offentlige ladestasjoner tilbys det allerede en mulighet til å identifisere seg via InCharge-appen.

8. Ved bruk av en rabattkode tildelt av Vattenfall gjelder rabatten kun ved lading hos Vattenfalls selveide, offentlige ladestasjoner (aktuelle ladestasjoner angis som ”Vattenfall” i InCharge-app) og ikke ved andre ladestasjoner. Rabatten gjelder fra og med den dato InCharge har lagt til rabatten i sine systemer og gitt den aktuelle kunden beskjed om dette. I de tilfeller rabatten forutsetter kundens oppfyllelse av særskilte vilkår eller forutsetninger, er det kunden som har bestilt ladekortet eller ladebrikken som er ansvarlig for at rabattkoden er gyldig og korrekt angitt, og har ved kontroll bevisbyrden for at rabatten er berettiget. Regelmessige kontroller foretas for å kontrollere at kunden som har bestilt ladekortet eller ladebrikken er berettiget rabatt. Dersom kunden ikke lengre er berettiget rabatt, må han eller hun gi InCharge beskjed om dette på telefon 22 73 01 00. Ved misbruk kan kunden bli ansvarlig for tilbakebetaling og ladekortet eller ladebrikken sperres. Rabatten gjelder kun ved betaling med InCharge ladekort eller ladebrikke og ikke ved betaling med bankkort via InCharge-app eller gjennom annen kanal.

9. Kunden plikter å umiddelbart gi InCharge beskjed om eventuelle endringer i kundens adresse og/eller e-postadresse.

10. InCharge har rett til å deaktivere ladekort eller ladebrikker som har vært inaktive i over to år.

 

3 § Utstyr ved og bruk av InCharge-ladestasjoner

1. Kunden er ansvarlig for, i de tilfeller det er nødvendig, å ha for hånden en Mode 3 Type 2-kabel for AC-lading ved stasjoner med Mode 3 Type 2-uttak. Ved InCharges hurtigladestasjoner finnes det alltid faste kabler.

2. Respektive ladestasjonseiere innenfor InCharge nettverket er ansvarlige for at ladestasjonene oppfyller gjeldende standarder, lover og forskrifter.

3. Lade-evnen er avhengig av flere faktorer, så som el-bilens tekniske forutsetninger, bilbatteriets ladenivå og ladestasjonens kapasitet (inkl. begrensninger i elnettet), hvorav den komponent med lavest kapasitet vil være avgjørende for hvilken effekt el-bilen vil ha av ladingen. InCharge kan derfor ikke garantere at lading av en el-bil kommer til å kunne gjennomføres innen en maksimal angitt tidsavgrensning eller med en viss minimumseffekt.

4. Instruksjon om hvordan InCharges ladestasjoner skal brukes finnes på eller i nærheten av ladestasjonene.

 

4 § Tilgjengelighet

1.Ladetjenesten er tilgjengelig for Kunden døgnet rundt, men i praksis kan muligheten til lading begrenses f.eks. av at noen ladestasjoner ikke er tilgjengelige på enkelte tidspunkter pga. særskilte restriksjoner.

2. Tilgjengeligheten for InCharge-ladestasjoner kommuniseres gjennom den mobile applikasjonen InCharge.

3. InCharge etterstreber at InCharge-ladestasjoner skal være operasjonelle i så høy utstrekning som mulig. Dersom InCharge-ladestasjonen berøres av tekniske feil, vil InCharge forsøke å korrigere feilen så raskt som mulig.

4. InCharge forbeholder seg retten til, uten å yte erstatning til Kunden, å endre, begrense tilgangen til eller stenge av Ladetjenesten eller ladestasjon for å f.eks. gjennomføre oppdateringer, vedlikehold og feilkorrigeringer eller som følge av force majeure-forhold utenfor InCharges kontroll.

 

5 § Betaling

1. Bruk av Ladetjenesten i form av ladehistorikk lagres for det registrerte ladekortet eller ladebrikken. Ladehistorikken ligger til grunn for de bevegelige kostnader som Kunden skal betale. Faste kostnader kan også forekomme. Kundens prisstruktur framkommer av tjenestebeskrivelsen eller bestillingsskjemaet. 

2. Betaling for gjennomført lading skjer etterskuddsvis.

3. Fakturaene inneholder en detaljert sammenstilling av de ladinger som er gjort i den foregående faktureringsperioden. Korrigering for savnet eller feilaktig lading for en allerede fakturert periode korrigeres på neste faktura.

4. Dersom Kunden har ladet ved InCharge-ladestasjoner eller tredjepartsladestasjoner i flere land i en faktureringsperiode får Kunden en faktura for hvert land Kunden har gjennomført lading i. 

5. Kunden er betalingspliktig til InCharge for all bruk av Ladetjeneste som gjennomføres med Ladekortet. (Kunden er likevel ikke ansvarlig for bruk av Ladetjeneste som har skjedd etter at Kunden har meldt ladekortet eller ladebrikken som tapt hos InCharge, jf. 2 §. Dette gjelder dog ikke dersom kunden gjennom uredelig opptreden eller skjødesløshet har medvirket til den uautoriserte bruken.)

6. Betaling skal gjennomføres senest på forfallsdato som angitt i fakturaen. Ved fakturering har InCharge rett til å kreve et rimelig gebyr i henhold til InCharges til enhver tid gjeldende prisliste.

7. Dersom betaling ikke utføres til rett tid, har InCharge, i tillegg til fakturabeløpet, rett til å kreve rente av Kunden i henhold til forsinkelsesrenteloven (L17.12.1976 nr. 100) fra forfallsdatoen angitt i fakturaen samt erstatning for de kostnader som er påløpt som følge av betalingsutsettelsen. Til dette medregnes også kostnader for skriftlig betalingspåminnelse samt kostnader for iverksettelse av betalings- eller annen forpliktelse.

8. InCharge har også rett til å utestenge en Kunde dersom betalingsvilkårene ikke oppfylles. (Se også 9 § Avtalens gyldighet.)

9. InCharge har rett til å kreve et fakturagebyr for utstedelse av papirfakturaer.

10. InCharge har rett til å benytte et nærstående firma for å gjennomføre faktureringen for InCharges regning. 

11. I de tilfeller tredjepartsladestasjoner benyttes har InCharge rett til å benytte data om ladingen som InCharge får av tredjepart i faktureringssammenheng. 

12. Når kunden bruker  ladekortet eller  ladebrikken utenfor landet der ladekortet eller ladebrikken er registrert blir fakturaen kunden mottar utstedt i kundens lokale valuta. Valutakonvertering finner sted per ladeøkt, og valutakursen for hver spesifikke ladeøkt er spesifisert i ladeportalen. Fakturaen du mottar viser den samlede valutakursen basert på lading i faktureringsperioden. Mer informasjon om hvordan valutakonverteringen skjer finner du i ladeportalen.

 

6 § Forbruksdata og personopplysninger

1. InCharge vil lagre ladehistorikk for hver Kunde (hvilket inkluderer f.eks. informasjon om hvilken ladestasjon som er brukt, strømforbruk, beløp og tidspunkt for bruken av Ladetjenesten.) Ladehistorikken ligger til grunn for fakturering av Kunden.

2. Personopplysninger og data koblet til kundens bruk av Ladetjenesten og ladestasjonene behandles og oppbevares av InCharge, andre selskaper i konsernet eller InCharges samarbeidspartnere i henhold til gjeldende lovgivning og i den utstrekning det er nødvendig for oppfyllelse av avtalen med kunden og dertil tilhørende tjenester. 

3. Innhentede opplysninger vil behandles i forbindelse med virksomhets- og produktutvikling, statistikk, markeds- og kundeanalyser samt direkte markedsføring (forutsatt at kunden ikke har meldt til InCharge at han eller hun motsetter seg direkte markedsføring). Denne behandlingen har InCharges berettigede interesse som behandlingsgrunnlag. Opplysninger som samles inn oppbevares så lenge du har en aktiv avtale med oss og deretter så lenge det er nødvendig for å sluttbehandle ditt avtaleforhold med InCharge.

4. Personopplysninger overføres normalt sett ikke til foretak i land utenfor EU eller EØS-området. Om det likevel skulle skje, sikrer InCharge at samtlige rettslige forutsetninger er oppfylt.

5. Kunden kan kostnadsfritt én gang per år be om informasjon om hvordan personopplysninger som gjelder Kunden behandles. Kunden kan også kreve at personopplysninger som ikke har blitt behandlet i henhold til gjeldende lovgivning rettes, blokkeres eller slettes. InCharges behandling av dine personopplysninger følger av personvernerklæringen som er tilgjengelig på https://incharge.vattenfall.no/footer-utility-pages/personopplysninger/

Personvernombud for Vattenfall AB kan nås via e-post dpo.nordics@vattenfall.com.

 

7 § Ansvar for feil m.m.

1. InCharge er ikke ansvarlig for skader som forekommer grunnet mangelfull kompatibilitet mellom Kundens bil og ladestasjon, eller på grunn av at Kunden bruker Ladetjenesten eller ladestasjonen i strid med de til enhver tid gjeldende instruksjoner og tekniske krav som fremgår av denne avtalen eller som InCharge (eller tredjepart i form av tredjepartsladestasjoner) på annen måte har gjort tilgjengelig for Kunden.

2. InCharge er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader på Kundens eiendom som oppstår som følge av Kundens bruk av Ladetjenesten eller ladestasjonen. 

3. Kunden har ikke krav på erstatning som følge av at en ladestasjon legges ned eller er ute av drift.

4. Kunden er ansvarlig for å følge alle retningslinjer og krav i henhold til de instruksjoner som gis av InCharge (eller tredjepart i form av tredjepartsladestasjoner) til enhver tid. Dette inkluderer ansvar for at den el-bil som Kunden bruker i forbindelse med Ladetjenesten oppfyller samtlige krav for lading.

5. Kunden har også ansvaret for at ladekortet eller ladebrikken ikke kan benyttes eller brukes av uvedkommende. 

6. InCharge forbeholder seg, med umiddelbar virkning, retten til å sperre Ladekortet på grunnlag av misbruk ved risiko for usikker bruk av ladekortet eller ladebrikken, mistanke om uautorisert bruk eller risiko for at Kunden ikke utfører sine forpliktelser overfor InCharge.

7. InCharge er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for skader, drift eller tilgjengelighet med hensyn til tredjepartsladestasjoner.

 

8 § Avtaleoverføring

1. Kunden aksepterer at InCharge på uforandrede vilkår helt eller delvis kan overføre sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til annen virksomhet innenfor samme konsern eller til annen part som med rimelighet kan forventes å fullføre pliktene i henhold til avtalen på en tilfredsstillende måte. 

2. Kunden har ikke rett til, helt eller delvis, å overføre eller leie ut sine rettigheter eller plikter i henhold til avtalen.

 

9 § Avtalens gyldighet

Disse avtalevilkår gjelder inntil videre med to måneders oppsigelsestid. InCharge har rett til å si opp denne avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden bryter disse avtalevilkår eller bruker Ladetjenesten eller en ladestasjon på en slik måte at ulempe eller skade påføres InCharge.

 

10 § Endring av vilkår

InCharge har rett til å endre disse vilkår under forutsetning av at Kunden minst to måneder før endringen trer i kraft informeres om endringen via e-post. Kunden skal i så fall anses underrettet to dager etter at e-posten ble sendt.

 

11 § Tvist

Tvist som gjelder tolkningen av avtalen eller dertil sammenhengende spørsmål skal i første omgang løses gjennom forhandling og overenskomst mellom partene. Eventuell tvist skal avgjøres av allmenn domstol, hvor norsk rett skal gjelde. Tvist kan også søkes løst gjennom mekling i Forbrukerrådet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved mekling i Forbrukerrådet, kan hver av partene bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget.